human rights

   Etibar Əli oğlu Əliyev

 

hüquq üzrə elmlər doktoru , dosent.

Telefon:  +99412 533 97 90,  mob.+99450 220 24 42, +99455 230 24 42;                                                              

E-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

 
   

15 aprel 1957-ci ildə anadan olmuşdur. Ailəlidir, 3 övladı vardır.

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adları

 • 1978-ci ildə Azərbaycan Texniki Universitetinin “Avtomobil və  avtomobil təsərrüfatı” fakültəsini bitirmişdir;
 • 1985-1988-ci illərdə  SSRİ DİN Ali İstintaq Məktəbinin “Hüquqşünasliq” fakültəsində təhsil almışdır;
 • 2003-cü ildə BDU-da “Nəqliyyat Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müqavilə praktikasında (beynəlxalq-hüquqi təhlil)” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə edərək hüquq elmləri namizədi elmi dərəcəsi almışdır;
 • 2005-ci ildə Beynəlxalq Nəqliyyat Akademiyasının həqiqi üzvü seçilmişdir;
 • 2010-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının  qərarı ilə dosent elmi adı almışdır;
 • 2013-cü ildə BDU-da  “Qloballaşma dövründə beynəlxalq nəqliyyat  münasibətlərinin hüquqi tənzimlənməsi” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə  edərək hüquq üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi  almışdır.

Əmək fəaliyyəti

 • 1978-2017-ci illər – DİN orqanlarında xidmət;  müharibə vətəranıdır;

 • 2006-2020-ci illər – BDU Hüquq fakültəsinin “Beynəlxalq xüsusi hüquq və Avropa hüququ” kafedrasında müəllim, dosent və professor; 
 • 2020-ci ildən hal-hazıradək – BDU Hüquq fakültəsi İnsan hüquqları və informasiya  hüququ UNESCO kafedrasının professoru.

Tədqiqat sahələri

 • Beynəlxalq hüquq;
 • Nəqliyyat hüququ;
 • Avropa hüququ; 
 • İnformasiya hüququ.  

Elmi fəaliyyəti və nailiyyətləri

 • Respublikada  nəşr  edilən “Nəqliyyat hüququ” jurnalının həmtəsisçisi və baş redaktoru, eləcə də “Hüquqi müstəvi” elmi-nəzəri, təcrübi jurnalın təsisçisi və  baş redaktoru;                                                                                                               Müdafiə edilmiş 3 hüquq üzrə fəlsəfə doktoru dissertasiya işinin elmi rəhbəri;
 • 200-ə yaxın əsərin, o cümlədən 20-yə qədər xaricdə çap edilmiş əsərin, 7 dərsliyin, 8 dərs vəsaitinin, 9 monoqrafiyanın və 10-a yaxın tədris proqramının müəllifi, azərbaycan-rus və ingilis dillərində olan  2 lüğət-məlumat kitabının həmmüəllifi;
 • 2015-ci ildən Azərbaycan Hüququşünasları Konfederasiyasının üzvü seçilmişdir; 
 • 2020-ci ildən Azərbaycan Respublikası Vəkillər Kollegiyasının üzvüdür;
 • 2021-ci ildən mediatordur. 

Təltifləri

 • Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin müvafiq əmrləri ilə qüsursuz xidmətə görə  3-cü, 2-ci və 1-ci məharət dərəcələri ilə, eləcə də Usta adı ilə təltif edilmişdir;
 • Azərbaycan Respublikası Könüllü Hərbi Vətənpərvərlik Texnikin İdman CəmiyyətiRəyasət Heyətinin 20 iyun 2008-ci il tarixli qərarı əsasında “Yubiley medalı” ilə təltif olunmuşdur.

Seçilmiş əsərləri


Elmi məqalələr (xaricdə çap edilmiş) 

 • Алиев Э. А. Международное транспортное право во внешне-экономических связах // Государственная служба РАГС.  М., 2004, № 2, с.44-48;
 • Транспортное право и его предмет // Вестник Дагестанского Государственного Университета, серия-право. Махачкала, 2004, выпуск 5, с.85-90;.
 • О транспортных обязательствах в системе гражданско-правовых отношений // НАУКОВИЙ BICHИKНацiональноϊакадемiϊ державноiподатковоiслужбиУкраiни. Ирпень, 2004, № 5 (27), с.179-185;
 • Международные договоры Азербайджана в области автомобильных сообщений и перевозок // Российский правовой журнал «Коллегия». М., 2005, № 5/6, с.18-23;
 • Международно-правовая регламентация автомобильных сообщений и перевозок // Международное публичное и частное право. М., 2005, № 4(25), с.55-59;
 • Международно-правовые правила автомобильных сообщений и перевозок // Транспортное право. М., 2005, № 4, с.33-37;
 •  Проблемы развития транспортной деятельности государств в доктрине международного частного права // Международное публичное и частное право. М., 2006,   № 4, с. 18 – 22;
 • Влияние транспортного фактора глобализации на учтойчивое развитие государств в контексте современного международного  права // Международное публичное и частное право. М., 2007,   №  2, с. 3 – 5;
 • Роль и участие ООН в развитии транспортных правоотношений государств // Научный журнал «Международное право – InternationalLaw»,  РУДН. М., 2008, № 4(36), с. 121–141; 
 • Международный трубопроводный транспорт: правовые аспекты // Международное публичное и частное право. М., 2013, № 6 (75), с. 19–22;
 • TransportoInternazionale Pipeline: AspettiGiurиdиcи // Italian Science Review, 2014, 5(14), PP 82-88. (URL:http:www.ias-journal.org/archive/2014/may/Reut.pdf);
 • Правовыевопросыстрахованияпримеждународныхтранспортныхперевозках // Международныйнаучныйжурнал «Наука ижизньКазахстана». Алматы, 2020, №4/1, с.29-32. ISSN 2073-333X, www.nauka-zan.kz, МеждународныйКазахстанскийкриминологический клубАлматы;
 • Некоторыеактуальныепроблемымуждународно-правовогорегулированияобеспеченияинформационнойбезопасности / ОктайЭфендиев, ЭтибарАлиев.  // ЮридичнийВИСНИК. ПОВИТРЯНЕИКОСМИЧНЕПРАВО. КИИЕВ,2020,№ 2(55),s.75-85. ISSN2307-9061 (Print) - ISSN 2663-3949 (Online), e-mail:Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır., Национальнийавиациннийуниверситет;
 • International Transport, the Concept and Essence of Liability in International Freight Transportation in the Context of Supply Chain  Management  // International Journal of Supply Chain Management  (IJSCM). UK , London , June 2020, Vol 9, № 3, p.400-407. ISSN: 2050-7399 (Online), 2051-3771 (Print),   http: //ojs.exceligtech.co.uk/index.php/IJSCM/index , Copyright © Exceling Tech Publishers. Индексацияв Scopus 03-08-2020 ,  15:47;
 • Пандемия «COVID-19» в Азербайджане: медицинские и правовые аспекты / Айнура Алиева, Фатима Гусейнова, Этибар Алиев.// ЮРИДИЧНИЙVISNİK.POVITRЯNE I KOSMIÇNEПРАВО. Kiiv,2020,№ 2(55),s.33-42. ISSN2307-9061 (Print) - ISSN 2663-3949 (Online), e-mail:Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır., Национальнийавиациннийуниверситет;
 • Транспортнаябезопасностьвмеждународныхперевозках // СоюзКриминалистовиКриминологов. Москва, 2020, № 3, с.37-42. ISSN: 2310-8681,e-mail:Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.,http://crimescience.ru;http://criminology.ru,OOO ”ИздательствоПроспект”. Elmi məqalələr (Respublikada çap edilmiş) 


    *  Yol hərəkəti haqqında Konvensiya / Zeynalov R.M, Əliyev E.Ə.   // Beynəlxalq hüquq. Bakı, 1999, № 3, s.50-94;

    *  Международные правовые акты в области автомобильного транспорта // Beynəlxalq hüquq. Bakı, 2000, № 4/5, s. 76-78;

    * Beynəlxalq avtomobil əlaqələrinin və daşımalarının hüquqi rejimi // Hüquqi dövlət və qanun. Bakı, 2001, № 8, s.32-34;

     *  Юридическая  природа договорной практики Азербайджанской Республики по международным транспортным сообщениям и перевозкам // Вестник Бакинского Университета, серия социально - политических  наук. Баку, 2002, № 1- 2. s.141-150;

        * Xarici iqtisadi əlaqələrin və xarici iqtisadi siyasətin müasir beynəlxalq nəqliyyat hüququ sistemində rolu // BBU, AUDİT. Bakı, 2002, № 1, s. 74-79;

* Международные воздушные перевозки в системе современного международного транспортного права // Ученые записки НАА. Баку, 2002, № 1, т.4, с. 35-42;

      * Beynəlxalq avtomobil daşımaları sahəsində əməkdaşlıq və onun hüquqi təminatı // DİRÇƏLİŞ-XXI ƏSR, Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun elmi nəşri. Bakı, 2002, (I hissə) № 52, s.128-136; (II hissə) № 53, s.163-174;

 • Международно-правовое регулирование торгового судоходства и национальное законодательство // Beynəlxalq hüquq. Bakı, 2002, № 7/8. s. 66-79; 
 • Hüquq sistemində nəqliyyat hüququnun yeri // Hüquqi dövlət və qanun. Bakı, 2003, № 8, s.25-28; 

       * Nəqliyyat və daşıma öhdəlikləri // Hüquqi dövlət və qanun. Bakı,  2004, № 6, s. 23-25;

      *  Nəqliyyat hüququnun Azərbaycanın hüquq məkanında mövqeyi // DİRÇƏLİŞ-XXI ƏSR, Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun elmi nəşri. Bakı, 2004, № 76-77, s.233-241; 

 • Hava hüququnun anlayışı, predmeti və mənbələri // MAA-nın Elmi Məcmuələri. Bakı, 2004, cild 6, № 3, s.65-72; 
 • BRIEF DESCRIPTION OF ADVERTISING ON TRANSPORT VEHICLES, STREETS AND ROADS // Nəqliyyat hüququ. Bakı , 2004,  № 1, s. 73-79;
 • Nəqliyyat qanunvericiliyi anlayışı, onun əsas cəhətləri və sistemi // Bakı Universitetinin Xəbərləri, sosial-siyasi elmlər seriyası. Bakı, 2004, № 4,s. 20-30;
 • Beynəlxalq-hüquqi sənədlər nəqliyyat hüququnun mənbəyi kimi // Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri. Bakı, 2005, № 1, s.90-93;
 • INTERNATIONAL AND NATIONAL LEGAL PRINCIPLES OF TRAFFIC REGULATIONS // Nəqliyyat hüququ. Bakı , 2005, № 1 (2), s.54-71;
 • Azərbaycan Respublikası ərazisində nəqliyyat vasitələrinin dövlət qeydiyyatına alınmasının hüquqi əsasları // AR DİN-in Məlumat Bülleteni. Bakı , 2005, № 1, s. 53-64;
 • Некоторые проблемы международного транспортного права в контексте глобализации // Nəqliyyat hüququ. Bakı, 2006,  №  1, s.27-42;
 • Bakı şəhərində yol hərəkəti təhlükəsizliyinə təsir edən amillər və onların aradan qaldırılması yolları / E.Ə.Əliyev, A.M.Əsədov //Nəqliyyat hüququ. Bakı, 2006, № 2, s. 25-31;
 • Beynəlxalq boru kəməri nəqliyyatının hüquqi tənzimlənməsi // DİRÇƏLİŞ –XXI ƏSR. Bakı, 2006, №  102-103, s. 304 – 314; 
 • Beynəlxalq nəqliyyat hüququ: nəqliyyat daşımalarının hüquqi tənzimetmə mənbələri // AMEA Folklor İnstitutu. Elmi Axtarışlar, XXV toplu. Bakı,“Səda”nəşriyyatı, 2006, s. 246 – 251; 
 • Beynəlxalq nəqliyyat hüququ: beynəlxalq nəqliyyat daşımaları anlayışı və onun hüquqi təbiəti // Sumqayıt Dövlət Universiteti Elmi Xəbərlər. Sumqayıt, 2006, cild 2, № 4, s. 45 – 50; 
 • Qloballaşma dövründə beynəlxalq hava daşımalarının hüquqi tənzimlənməsi // MAA-nın Elmi Məcmuələri. Bakı, 2006, cild 8, №  3, s. 63 – 67;  
 • Beynəlxalq dəniz daşımalarında nəqliyyat təhlükəsizliyinin beynəlxalq-hüquqi tənzimlənməsi // Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri. Bakı, 2006, № 2,  s.190 –195; 
 • Beynəlxalq nəqliyyat daşımalarının hüquqi rejimi // Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri. Bakı, 2006, № 3, s.168 –180;
 • Ölkənin nəqliyyat sistemində beynəlxalq boru kəməri nəqliyyatının rolu və əhəmiyyəti // İqtisadiyyat və həyat. Bakı, 2006, №  12, s. 21 – 24; 
 • Qloballaşma dövründə beynəlxalq qarışıq (intermodal) daşımalarda nəqliyyat-hüquq münasibətlərinin tənzimlənməsi // Nəqliyyat hüququ. Bakı, 2007, №  1, s. 37 – 46;
 • Qloballaşma dövründə beynəlxalq nəqliyyat təhlükəsizliyinin hüquqi tənzimlənməsi  // Hüquqi dövlət və qanun. Bakı, 2007,  №  1, s. 15 – 18; 
 • Beynəlxalq avianəqliyat, avtomobil və dəmir yolu daşımalarında nəqliyyat təhlükəsizliyinin hüquqi tənzimlənməsi // Nəqliyyat hüququ. Bakı, 2007, №  2, s. 22-33;
 • Транспортные обязательства // Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri. Bakı, 2007, №  1, s. 194–200;
 • Проблемы развития транспортной деятельности государств в доктрине  международного  публичного права // Nəqliyyat hüququ. Bakı, 2007, №  3, s. 53–66;
 • Beynəlxalq nəqliyyat-hüquq münasibətlərində məsuliyyət institutu // Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri. Bakı, 2007, №  2, s. 142 – 152; 
 • Beynəlxalq nəqliyyat münasibətlərinin hüquqi tənzimlənməsində BMT-nin ixtisaslaşdırılmış qurumlarının fəaliyyəti  (BMATvəBDTtimsalında) // Nəqliyyat hüququ. Bakı, 2007, № 4, s. 25 – 41;
 • Beynəlxalq nəqliyyat daşımaları zamanı daşıyıcının məsuliyyəti və sığorta hüquq institutu  //  Hüquqi dövlət və qunun. Bakı, 2007, №  11, s. 19 – 22 ; 
 • Beynəlxalq nəqliyyat-hüquq münasibətlərinin inkişafında regional təşkilatların rolu və əhəmiyyəti (Avropa regionu timsalında) // Nəqliyyat hüququ. Bakı, 2008, №  1, s. 18 – 28;
 • Dənizə çıxışı olmayan dövlətlərin nəqliyyat hüquq münasibətlərinin bəzi problem və xüsusiyyətləri // Nəqliyyat hüququ. Bakı, 2009, № 1, s.26 – 40; 
 • Avtomobil anlayışı və yol hərəkətinin beynəlxalq hüquqi tənzimlənməsi // AR DİN Məlumat Bülleteni. Bakı, 2009, № 1, s.56–65;
 • Nəqliyyat müqaviləsi haqqında ümumi müddəalar // Nəqliyyat hüququ. Bakı, 2009, № 3, s.21 – 44;
 • Yük daşınması müqaviləsinin hüquqi təbiəti, elementləri və məzmunu // Nəqliyyat hüququ. Bakı, 2009, № 4, s.49 – 65; 
 • Beynəlxalq intermodal daşımalarda nəqliyyat-hüquq münasibətlərinin konvension tənzimlənməsi və xüsusiyyətləri // Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri. Bakı, 2009, № 4, s.72 – 78;
 • Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında mühüm rol oynayır // Nəqliyyat hüququ. Bakı, 2010, № 1, s.57 – 59;
 • Yol hərəkətinin hüquqi tənzimlənmə sistemi // AR DİN Məlumat Bülleteni. Bakı, 2010,  № 1, s.62 – 72; 
 • Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin dövlət tənzimlənməsi // Dövlət idarəçiliyi:  nəzəriyyə və təcrübə. Bakı, 2010, № 1, s.164 – 169; 
 • Yol hərəkəti təhlükəsizliyi kateqoriyasının hüquqi təbiəti / Əliyev E.Ə., Əliyev E.E.    // Nəqliyyat hüququ. Bakı, 2010, № 2, s.118 – 124; 
 • Beynəlxalq hüquq, beynəlxalq iqtisadi hüquq və beynəlxalq xüsusi hüquq arasındakı qarşılıqlı əlaqə  // Nəqliyyat hüququ. Bakı, 2010, № 3, s. 36 – 42 ;
 • Azərbaycan Respublikasının polis hüququ: təşəkkül tapması və təkamül dövrü // DİRÇƏLİŞ – XXI ƏSR. Bakı, 2010, № 149-150, s. 255 – 259; 
 • Dövlət beynəlxalq iqtisadi hüququn əsas subyekti qismində // Dövlət idarəçiliyi: nəzəriyyə və təcrübə. Bakı, 2010, № 4, s.140 – 145; 
 • Beynəlxalq iqtisadi inteqrasiya hüququ: anlayışı və əsas cəhətləri // Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri. Bakı, 2010, № 3(23), s.41- 47; 
 • Yol hərəkəti təhlükəsizliyi və onun hüquqi təbiəti // Azərbaycan Respublikası DİN Məlumat Bülleteni. Bakı, 2011, № 1, s. 55 – 61; 
 • Yük daşınması müqaviləsi üzrə mülki-hüquqi məsuliyyət // Nəqliyyat hüququ.Bakı, 2011, № 1, s. 23 – 33; 
 • Dəmir yolu ilə yük daşınması müqaviləsi: əsas xüsusiyyətləri və elementləri // Nəqliyyat hüququ. Bakı, 2011, № 2, s. 84 – 93; 
 • Beynəlxalq iqtisadi hüquq elm və tədris fənni kimi // Pedaqoji Universitet Xəbərləri. Pedaqoji-psixoloji elmlər bölməsi. Bakı, 2011, № 3, s. 349 – 351; 
 • Hüquq sistemində beynəlxalq iqtisadi hüququn tutduğu yer // DİRÇƏLİŞ-XXI ƏSR. Bakı, 2011, № 162-163, s. 183 – 190 ;
 • Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təminində Dövlət Yol Polisi qurumlarının hüquqi statusu // Azərbaycan Respublikası DİN Məlumat Bülleteni. Bakı, 2012, № 1, s. 76 – 84; 
 • Hava yolu ilə yük daşınması müqaviləsi: xüsusiyyətləri və elementləri // Nəqliyyat hüququ. Bakı, 2012, № 2, s. 139 – 146; 
 • Beynəlxalq hüquq: doktrinal anlayışı və mahiyyəti // Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri. Bakı, 2012, № 1 (29),  s.12 – 16;
 • Elm və tədris kursu mənasında beynəlxalq hüquq: anlayışı, predmeti və sistemi // Pedaqoji Universitet Xəbərləri. Humanitar elmlər bölməsi. Bakı, 2012, № 4,  s.146 – 152; 
 • Beynəlxalq hüquq dövlətlərarası hüquq kimi // DİRÇƏLİŞ-XXI ƏSR. Bakı, 2013, № 173-174, s. 387 – 395; 
 • Transmilli korporasiyaların fəaliyyəti beynəlxalq iqtisadi hüququn tənzimetmə obyekti kimi // İqtisadiyyat və həyat. Bakı, 2013, № 2/3,  s.12 – 19; 
 • Qarabağsoyqırımı – Xocalı faciəsi: beynəlxalq-hüquqi kontekstdə yanaşma // Beynəlxalq hüquqvə inteqrasiya problemləri. Bakı, 2014, Xüsusi buraxılış, № 1(37), s. 248-252; 
 • Avropa hüququ: anlayışı və mahiyyəti  // Nəqliyyat hüququ. Bakı, 2014,      № 1, s. 58 – 67; 
 • Hüquq sistemində Avropa hüququnun tutduğu yer // Nəqliyyat hüququ. Bakı, 2014,  № 2, s. 31 – 40; 
 • Beynəlxalq nəqliyyat-hüquq normaları və milli qanunvericilik // Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri. Bakı, 2014, № 3(39), s. 34 – 38 ;
 • Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin hüquqi təminatı // Azərbaycan Respublikası DİN Məlumat Bülleteni. Bakı, 2015, № 1, s. 56–68;
 • Beynəlxalq təhlükəsizlik hüququ: anlayışı və prinsipləri // Milli təhlükəsizlik və hərbi elmlər. Bakı, 2015, № 1 (1), s. 198–201; 
 • Nəqliyyat hüququ iqtisadi hüququn yarımsahəsi kimi // Nəqliyyat hüququ.  Bakı, 2018, № 1, s. 45-52;
 • İqtisadi hüquq sistemində nəqliyyat hüququ və onun ayrı-ayrı institutları //  Nəqliyyat hüququ.  Bakı, 2018, № 2, s. 21-35;
 • İqtisadi hüquqda məsuliyyət // Nəqliyyat hüququ. Bakı, 2019,  № 1,  s. 30-39; 
 • Azərbaycan Respublikasının gömrük hüququ: anlayışı və predmeti / Əliyev E.Ə., NovruzovQ.N.  // Nəqliyyat hüququ. Bakı, 2019, № 2, s. 27–35;
 • Azərbaycan Respublikasınında yol hərəkəti təhlükəsizliyinin optimal təminolunma strategiyası // Hüquqi müstəvi. Bakı, 2020, № 2, s.127-131. ISSN 2218-5178 , www.law-plane.az , “Adiloğlu” nəşriyyatı;
 • Azərbaycanda “COVİD-19” pandemiyası: tibbi və hüquqi aspektlər/ Aynurə Əliyeva, Fatimə Hüseynova, Etibar Əliyev  // Azərbaycan Hüquq Jurnalı. Bakı,2020,№1,s.194-206. ISSN 1810-9055 , www.bsu.edu.az , “Elm və Təhsil” nəşriyyat-poliqrafiya müəssisəsi;  
 • Verkehrssicherheit im internationale (alman dilində) // Hüquqi müstəvi.Bakı,2021, № 1(5), s.121-132.  ISSN 2218-5178 , www.law-plane.az , “Adiloğlu” nəşriyyatı -  e-mail : adiloğBu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır. ;
 • İqtisadi sferada nəqliyyat münasibətlərinin hüquqi tənzimlənməsi // Hüquqi müstəvi. Bakı, 2021, № 1(5), s.139-146. ISSN 2218-5178 , www.law-plane.az , “Adiloğlu” nəşriyyatı -  e-mail : adiloğBu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.;
 • Vergi hüququ: anlayışı, predmeti və statusu / Araz Kərimov, Nadir Adilov, Etibar Əliyev // Hüquqi müstəvi. Bakı, 2021, № 1(5), s.156-166. ISSN 2218-5178 , www.law-plane.az , “Adiloğlu” nəşriyyatı -  e-mail : adiloğBu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.;
 • О.Ф.Эфендиев,Э.А.Алиев.Некоторые международно-правовые проблемы Южного Кафказа как зоны мира и региональной безопасности // Hüquqi müstəvi. Bakı, 2021, № 2(6), s.62-73. - 12 səh. ISSN 2218-5178 , www.law-plane.az , “Adiloğlu” nəşriyyatı -  e-mail : adiloğBu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.;
 •  Etibar Əliyev, Sakit Hüseynov, Aynurə Əliyeva, Fatimə Hüseynova, Araz Kərimov, Nadir Adilov. Vətəndaş cəmiyyətində sosial hüquqların həyata keçirilməsi: fəlsəfi, tibbi və hüquqi aspektlər // Hüquqi müstəvi. Bakı, 2021, № 2(6), s.179-194. - 16 səh. ISSN 2218-5178 , www.law-plane.az , “Adiloğlu” nəşriyyatı -  e-mail : adiloğBu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.;
 • Современное международное транспортное право: юридичуские аспекты безопасности в международных перевозках // Hüquqi müstəvi. Bakı, 2021, № 2(6), s.262-270. – 9 səh. ISSN 2218-5178, www.law-plane.az, “Adiloğlu” nəşriyyatı -  e-mail : adiloğBu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır..Konfrans materialları (xaricdə çap edilmiş) 

 • Коммерческие права авиакомпаний государств // МИНИСТЕРСТВО ОСВЫТИ И НАУКИ УКРАИНИ НАЦЫОНАЛЬНИЙ АВИАЦЫЙНИЙ УНИВЕРСИТЕТ  ЮРИДТЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ, ИНСТИТУТ ЗАКОНОДАВСТВА ВЕРХОВНОЙ  РАДИ УКРАИНИ, НАУКОВО-ДОСЛЫДНИЙ ИНСТИТУТ ПУБЛИЧНОГО ПРАВА ЦЕНТР ДОСЛЫДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЮСТИЦИИ КИИЕВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ НAПрН УКРАИИНЫ, НАЦИОНАЛЬНА АКАДЕМИЯ АВИАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙÏ  РЕСПУБЛИКИ, БАКИНСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНИВЕРСИТЕТ (АЗЕРБАДЖАНЬСКА РЕСПУБЛИКА),  TBIЛIСЬКИЙ  НАВЧАЛЬНИЙ  УНI ВЕРСИТЕТ  IМЕНI  ГУРАМА ТАВАРТКIЛАДЗЕ (ГРУЗIЯ), КАВКАЗЬКИЙ  МIЖНАРОДНИЙ  УНIВЕРСИТЕТ (ГРУЗIЯ), ЄВРОПЕЙСЬКИЙ INSTİTUT  БЕЗПЕРЕРВНОÏ ОСВIТИ (СЛОВАЧЧИНА), ЦЕНТР ДОСЛИДЖЕНЬ ЭВРОПЕЙСЬКИХ  РЕФОРМ  (ЛЮКСЕМБУРГ), УНИВЕРСИТЕТ МАРИИ  КЮРИ-СКЛОДОВСЬКОÏ (ПОЛЬЩА), ПОМОРСЬКА  АКАДЕМIЯ  В  СЛУПСЬКУ (ПОЛЩА), УНIВЕРСИТЕТ  ЛЮБЛЯНИ (СЛОВЕНIЯ), ВАРНЕНСЬКИЙ  ВIЛЬНИЙ УНIВЕРСИТЕТ  ИМЕНИ  ЧОРНОРИЗЦЯ  ХРАБРА (БОЛГАРIЯ), ТУРИНСЬКИЙ УНIВЕРСИТЕТ (IТАЛIЯ), СТАМБУЛЬСЬКИЙ  УНIВЕРСИТЕТ  МЕДЕНIЄТ (ТУРЕЧЧИНА). МАТЕРIАЛИ  Х МiжнародноÏ науково-практично ÏконференцiÏ / X International Scientific Conference. «IННОВАЦIЙНИЙ  РОЗВИТОК  ПРАВОВОÏ  НАУКИ  В  УМОВАХ  МОДЕРНIЗАЦIÏ СУПIЛЬСТВА» / «JURIDIKAL  SCIENCE  INNOVATIVE  DEVELOPMENT  IN  CONDITIONS  OF  SOCIAL MODERNIZATION». 28 лютого (февралья) 2020 року. КиÏв-2020, с.185-189;  
 • СОVİD –19 : уголовно-правовые риски. Дополнительное профессиональное образование – онлайн вебинар. Профессорская академия образования. Москва, 2020. Сертификат от 22.05.2020 г.;
 • Результат НИР как результат интеллектуальной деятельности. Правовая охрана и защита результатов НИР. Дополнительное профессиональное образование – онлайн семинар. Профессорская академия образования. Москва, 2020. Сертификат от 29.06.2020 г.;

 • Юридическая природа чартерный авиаперевозок // МИНИСТЕРСТВО ОСВИТИ И НАУКИ УКРАИНИ НАЦИОНАЛЬНИЙ АВИАЦИННИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ, ИНСТИТУТ ЗАКОНОДАВСТВА ВЕРХОВНОЙ РАДИ УКРАИНИ, НАЦИОНАЛЬНА АКАДЕМИЯ  АВИАЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ, БАКИНСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНИВЕРСИТЕТ (АЗЕРБАДЖАНЬСКАРЕСПУБЛИКА),  TБIЛIСЬКИЙ НАВЧАЛЬНИЙ  УНI ВЕРСИТЕТ  IМЕНI  ГУРАМА ТАВАРТКIЛАДЗЕ (ГРУЗIЯ), КАВКАЗЬКИЙ  МIЖНАРОДНИЙ  УНIВЕРСИТЕТ (ГРУЗIЯ), ЭВРОПЕЙСЬКИЙ ИНСТИТУТ  БЕЗПЕРЕРВНОÏ ОСВIТИ (СЛОВАЧЧИНА), ЦEНTР  ДОСЛИДЖЕНЬ  ЄВРОПЕЙСЬКИХ РЕФОРМ  (ЛЮКСЕМБУРГ ) , ПУЛЬСКИЙ УНIВЕРСИТЕТ IМЕНI ЮРАЯ ДОБРIЛЕ (ХОРВАТIЯ), IНСТИТУТ  АВIАЦIЙНОГО,КОСМIЧНОГО ТА КIБЕРПРАВА КЕЛЬНСЬКОГО   УНIВЕРСИТЕТУ (НIМЕЧЧИНА), СААРЛАНДСЬКИЙ УНIВЕРСИТЕТ (НIМЕЧЧИНА),  УНIВЕРСИТЕТ  МАРIÏ КЮРI-СКЛОДОВСЬКОÏ (ПОЛЬЩА), СТАМБУЛЬСЬКИЙ УНIВЕРСИТЕТ МЕДЕНIЄТ (ТУРЕЧЧИНА), АДВОКАТСЬКЕ ОБ”ЄДНАННЯ VICTORIA (ПОРТУГАЛIЯ),  ВАРШАВСЬКИЙ УНIВЕРСИТЕТ (ПОЛЬЩА), ВАРНЕНСЬКИЙ ВIЛЬНИЙ УНIВЕРСИТЕТ  IМЕНI  ЧОРНОРИЗЦЯ  ХРАБРА (БОЛГАРIЯ),  ПОМОРСЬКА  АКАДЕМIЯ  В СЛУПСЬКУ (ПОЛЩА), УНIВЕРСИТЕТ  ЛЮБЛЯНИ (СЛОВЕНIЯ),  ТУРИНСЬКИЙ УНIВЕРСИТЕТ (IТАЛIЯ), УНIВЕРСИТЕТ  РIЄКI (ХОРВАТIЯ).  МАТЕРIАЛИ  ХI МiжнародноÏ науково-практичноï конференцiï / XI International Scientific Conference. «СУЧАСНЕ  ПРАВО  В ЕПОХУ  СОЦIАЛЬНИХ  ЗМIН» // «MODERN  LAW  IN  THE  ERA  OF  SOCIAL  TRANSFORMATION». 26 лютого (февралья) 2021 року. КиÏв-2021, с.190-193. 

Konfrans materialları (Respublikada çap edilmiş) 

 • Nəqliyyat hüququnun anlayışı və nizamasalma predmeti / BDU Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakültəsinin elmi konfransı, «Azərbaycan Respublikası Qloballaşma prosesində» (19.12.2003). Bakı, 2003, s.200-208;
 • Mülki hüququn nəqliyyat hüququnda istifadə olunan əsas prinsipləri / BDU Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakültəsinin elmi konfransı, «Heydər  Əliyev və dünya siyasətinin aktual problemləri» (29.05.2004). Bakı, 2004, s.118-128;
 • Qloballaşma dövründə nəqliyyat hüququnun formalaşması / BDU Hüquq fakültəsinin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş «Qloballaşan cəmiyyətdə hüquq elminin aktual problemləri» mövzusunda respublika elmi konfransının materialları (09.04.2008-ci il). Bakı, 2008, s.41-44;
 • Beynəlxalq nəqliyyat hüququ: anlayışı və predmeti / Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans (Humanitar elmlər). Bakı,  2009, s.270-272;
 • Aviadaşımaların beynəlxalq – hüquqi reqlamentləşdirilməsinin xüsusiyyətləri / Milli Aviasiya Akademiyasında «Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci və Böyük Vətən Müharibəsində qələbənin 65-ci il dönümlərinə həsr olunmuş Cinayət və cinayət-prosessual hüquqda problemlər» mövzusunda keçirilmiş respublika elmi-praktiki konfransı (07.05.2010-cu il). Bakı, 2010, s.364-372;
 • Beynəlxalq iqtisadi hüquq: anlayışı və predmeti / Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi Daxili Qoşunların Baş İdarəsi və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutunun təşkilatçılığı ilə keçirilən «Hərbi xidmət və cinaytkarlıqla mübarizə problemləri» mövzusunda ümumrespublika elmi-praktiki konfrans (06.07.2010-cu il). Bakı, 2010, s.228-237; 
 • Beynəlxalq iqtisadi hüququn sistemi / Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi  BDU Beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq fakültəsi İnsan hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamənin qəbul edilməsinin 62-ci ildönümünə həsr edilmiş «İnsan hüquqları sahəsində Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq əməkdaşlıq siyasəti: formalaşması və yeni inkişaf tendensiyaları» mövzusunda 09 dekabr 2010-cu il tarixdə keçirilmiş elmi-praktik konfrans. Bakı, 2010, s.124-126;
 • Qloballaşma və iqtisadi münasibətlərin müasir beynəlxalq-hüquqi tənzimlənməsi xüsusiyyətlərinin nəzəri və praktiki aspektləri / 10 dekabr Beynəlxalq İnsan Hüquqları Gününə həsr edilmiş beynəlxalq elmi-praktik konfrans (13-14 dekabr 2012-ci il). Qloballaşma dövründə insan hüquqları və milli hüquq sistemləri. Bakı, 2013, s.190-195;
 • Avropaya inteqrasiya: nəqliyyat hüququnun rolu və əhəmiyyəti // AMEA Fəls. və Hüq. İns; Qafqaz Univ; MelikşahUniv/Türkiyə; Qazianter Zirvə Univer/ Az.R DİN Polis Akademiyası. «Azərbaycanda hüquqi dövlət quruculuğunun aktual problemləri: fəlsəfi, sosioloji və hüquqi təhlil və proqnozlaşdırma»  II Beynəlxalq Elmi Konfrans  (23-24 oktyabr 2014-cü il). Bakı, 2014, s.150-154;
 • Avropa nəqliyyat hüququ: nəzəri və praktiki məsələlər // Bakı Dövlət Universiteti, Hüquq Fakültəsi. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş  «Heydər Əliyev və Azərbaycanda hüquqi dövlət quruculuğu» mövzusunda Beynəlxalq Elmi-Praktiki Konfrans (3 iyun 2016-cı il). Bakı, 2016, I cild, s.85-89;
 • Müasir beynəlxalq (publik) hüququn sistemi // Bakı Dövlət Universiteti Hüquq Fakültəsi. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş «Müasir Dövrdə Azərbaycan Respublikasında Hüquq Elminin və Təhsilinin Əsas İnkişaf Tendensiyaları» mövzusunda Beynəlxalq Elmi-Praktiki Konfrans (1-2 iyun 2017-ci il). Bakı, 2017, I cild, s.155-165;  
 • Beynəlxalq publik hüquq: anlayışı və hüquqi təbiəti // Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi, Bakı Dövlət Universiteti, Yeni Azərbaycan Partiyası. Görkəmli dövlət xadimi, tanınmış ictimai-siyasi xadim və alim, əməkdar hüquqşünas, hüquq elmləri doktoru, professor Murtuz Nəcəf oğlu Ələsgərovun anadan olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş «Azərbaycanda Hüquq Elminin Müasir İnkişaf İstiqamətləri və Tendensiyaları» mövzusunda Beynəlxalq Elmi-Praktiki Konfrans (02-03.10.2018-ci il). Bakı, 2018, s.38-41;
 • Yol hərəkəti təhlükəsizliyi: hüquqi təbiəti və inkişaf perspektivləri // Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Texniki Universiteti, Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti. «Azərbaycanın nəqliyyatı: nailiyyətlər, problemlər və perspektivlər» mövzusunda Respublika Elmi Konfrans (16-17 aprel 2019-cu il). Bakı,  2019, s.72-74;
 • Azərbaycanda sosial hüquqlar və onların təminat sistemi // “Bakı Dövlət Universiteti - 90” mövzusunda Beynəlxalq Elmi-Praktiki Konfrans. Bakı şəhəri, BDU, 02 iyun 2020-ci il, onlayn-çıxış ;
 • İqtisadi sferada nəqliyyat münasibətlərinin hüquqi tənzimlənməsi // “Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti-90” mövzusunda Beynəlxalq Elmi-Praktiki Konfrans. Bakı şəhəri, BDU, 17 iyun 2020-ci il, onlayn-çıxış.

Monoqrafiyalar 

 • Əliyev E.Ə.Beynəlxalq nəqliyyat daşımalarının konvension təsbiti. Bakı, «Hüquq ədəbiyyatı»  nəşriyyatı, 2002, 152 səh. ;
 • Алиев Э.А.Конвенционное закрепление права морских перевозок и транспортная безопасность. Махачкала, ИУБ, типография «МАВЕЛ»,  2002, 16 стр.;
 • Алиев Э.А. Транспорт в международной договорной практике Азербайджанской Республики. М., 000 «МОНО-ГРАФ», 2005, 150  стр. ;
 • Алиев Э.А.  Международные транспортные правоотношения в эпоху глобализации. М.: 000 «Р-СТИЛЬ», 2006, 340 стр. ;
 • Əliyev E.Ə. Qloballaşma dövründə beynəlxalq nəqliyyat daşımaları: hüquqi aspektlər. Monoqrafiya. Bakı, «ZərdabiLTD»  MMC nəşriyyat-poliqrafiya müəssisəsi, 2006 ,360 səh.;
 • Əliyev E.Ə.  Beynəlxalq iqtisadi hüquq: ümumi müddəalar.Bakı:Hüquq ədəbiyyatı, 2011, 240 səh. ;
 • Əliyev E.Ə.   Azərbaycan Respublikasının polis hüququ: ümumi müddəalar. Bakı: «UniPrint»  nəşriyyat-poliqrafiya müəssisəsi, 2012, 376 səh.  ; 
 • Əliyev E.Ə.    Beynəlxalq əqli mülkiyyət hüququ. Monoqrafiya. Bakı: Müəllif Hüquqları Agentliyinin mətbəəsi, 2013, 36 səh.  ;
 • Əliyev E.Ə.    Azərbaycan Respublikasının iqtisadi hüququ: ümumi müddəalar. Monoqrafiya. Bakı: "Günəş"  nəşriyyat-poliqrafiya  müəssisəsi, 2017, 252səh. 

Dərslik, dərs vəsaiti, tədris-metodiki vəsaitlər


 • Əliyev E.Ə. Azərbaycan Respublikasının nəqliyyat hüququ. Dərslik. Bakı, «UniPrint», 2011,  676 səh. ; 
 • Əliyev E.Ə.Beynəlxalq daşıma müqaviləsi / Allahverdiyev S.S. « Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq xüsusi (mülki) hüquq kursu. Dərslik » kitabında. Bakı, Digesta, 2007, XIIfəsil,  s. 463 – 530 ;
 • Əliyev E.Ə. Beynəlxalq nəqliyyat hüququ. Dərslik. Yenidən işlənmiş və əlavələr edilmiş ikinci nəşr. Bakı: QNT nəşriyyatı MMC, 2013, 606 səh. ;
 • Əliyev E.Ə. Nəqliyyat müqaviləsi (yükdaşıma müqaviləsi) / Allahverdiyev S.S. « Azərbaycan Respublikasının mülki hüquq kursu. III cild. Xüsusi hissə. II nəşr. Dərslik » kitabında. Bakı, Digesta,  2009,  XXVII fəsil, s.521 – 602 ;
 • Əliyev E.Ə. Beynəlxalq xüsusi (mülki) hüququn əsasları. Beynəlxalq iqtisadi hüququn əsasları / Allahverdiyev S.S. «Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının və hüququnun əsasları. Dərslik (yenidən işlənmiş və əlavə olunmuş 6-cı nəşr) » kitabında. Bakı: :”Hüquq Yayın Evi” nəşriyyatı, 2018,  XVI və XVII fəsillər, s.382 – 438 ;
 • Əliyev E.Ə. Yol hərəkəti təhlükəsizliyinin hüquqi əsasları. Dərslik. Bakı: «UniPrint»,  2010, 368 səh. ;
 • Əliyev E.Ə. Beynəlxalq iqtisadi hüquq. Dərslik. Bakı: «UniPrint», 2012, 648 səh.; 
 • Aliev E.A. International Transport Law. Textbook. Baku: “Adventa”  LLC  printing house, 2013,  420 p. ;
 • Современное международное транспортное право. Общая часть. Учебник / Алиев Э.А., Эфендиев О.Ф. Saarbrцcken, Deutschland /Германия: LAP LAMBERT  Academic Publishing, 2015, 141 стр. (Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.)  ;
 • Avropa hüququ. Dərslik. Kollektiv müəlliflər / E.Ə.Əliyevin ümumi redaktəsi ilə. Bakı: «Günəş-B»  nəşriyyat-poliqrafiya müəssisəsi, 2016, 764 səh.  ;
 • Международное транспортное право и его институты.  Учебник / Алиев Э.А., Эфендиев О.Ф.  Баку: «Гюнаш-Б», 2016, 668 стр. ;
 • Əliyev E.Ə. Polis hüququ. Dərslik. Bakı: «Günəş-B»  nəşriyyat-poliqrafiya müəssisəsi, 2017, 552 səh. ;
 • Beynəlxalq (publik) hüquq kursu. Kollektiv müəlliflər. Dərslik / E.Ə.Əliyevinümumi redaktəsi ilə. I cild, Ümumi hissə. Bakı: «Günəş-B»  nəşriyyat-poliqrafiya müəssisəsi,  2018, 752 səh.,  II cild, Xüsusi hissə, 2018, 704 səh. ;
 • İqtisadi hüquq. Dərslik / Kollektiv müəlliflər: Əliyev E.Ə., Hüseynova F.E., Qəmbərov H.D. Məsul redaktor - E.Ə.Əliyev. Bakı: «Günəş-B» nəşriyyat-poliqrafiya müəssisəsi,  2019, 624 səh. ; 
 • Gömrük hüququ. Dərslik / Kollektiv müəlliflər: Novruzov Q.N., Qəmbərov H.D., Hüseynova F.E.   Məsul redaktor- Əliyev E.Ə. Bakı:”Zərdabi Nəşr”  MMC nəşriyyat-poliqrafiya müəssisəsi, 2021, 592 səh.; 
 • Применение современного международного транспортного права в Азербайджанской Республике. Учебное пособие / Гафаров З.М., Алиев Э.А. М., ОЛМА-ПРЕСС, 2002, 352 стр. ;
 • Əliyev E.Ə. Yol hərəkətinin beynəlxalq-hüquqi tənzimlənməsi və milli qanunvericilik. Dərs vəsaiti. Bakı,  «Hüquq ədəbiyyatı»  nəşriyyatı, 2003, 260 səh. ;
 • Aliev E. A. INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF TRAFFIC AND NATIONAL LEGISLATION. Textbook. Baku, «Huquq Edebiyyati» publishinq house, 2003, 256 pp. ;
 • Əliyev E.Ə. Nəqliyyat hüququnun əsasları. Dərs vəsaiti. Bakı, «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı, 2004, 324 səh. ;
 • Внешнеэкономическая деятельность современного Азербайджана. Учебное пособие / О.Эфендиев, Э.Алиев.  Баку: «Зардаби ЛТД»  000, 2007, 328 с. ;
 • Əliyev E.Ə. Beynəlxalq daşımaların hüquqi tənzimlənməsi. Dərs vəsaiti. Bakı: «Zərdabi LTD» MMC nəşriyyat-poliqrafiya müəssisəsi,  2008, 524 səh. ;
 • Административный процесс. Учебное пособие / Абдуллаев А., Алиев Э.  Баку: Издательство  «УниПринт»,  2012,  272 с. ;

 • Əliyev Ə.İ., Əliyev E.Ə., Məhərrəmova M.Y., Əliyev S.F., Məhərrəmov B.A. Avropa insan hüquqları hüququ. Dərs vəsaiti. Bakı, Kooperasiya nəşriyyatı, 2015, 128 s.;
 • Müasir beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə istifadə edilən 700 termin. Müəllif- tərtibçilər: Əfəndiyev O.F., Əliyev E.Ə. Bakı, «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı, 2004, 440 səh. ;
 • Müasir beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə istifadə edilən terminlər. Azərbaycan, rus və ingilis dillərində. Müəllif-tərtibçilər: Əfəndiyev O.F., Əliyev E.Ə. Bakı, «Hüquq ədəbiyyatı» nəşriyyatı,  2005, 676 səh. ;
 • Avtomobil məlumat kitabı / S.K.Gözəlov, V.Ə.Əliyev, R.T.Məmmədov, B.F.Namazov, E.Ə.Əliyev.  Bakı: «Ocaq»  nəşriyyatı, 2007, 384 səh. ;
 • Əliyev E.Ə. Avropa nəqliyyat hüququ. Bakı: «UniPrint» nəşriyyat-poliqrafiya müəssisəsi,  2014,  48 səh.;
 • Əliyev E.Ə. Avropa əqli mülkiyyət hüququ. Bakı: «UniPrint» nəşriyyat-poliqrafiya müəssisəsi,  2014,  48 səh. ;
 • Əliyev E.Ə. Avropa cinayət hüququ. Bakı: «Kooperasiya» nəşriyyatı, 2015, 64 səh. ;
 • Avropa əmək hüququ / Əliyev E.Ə., Əliyeva F.E.    Bakı: «Kooperasiya» nəşriyyatı, 2015,  40 səh. ;
 • Gömrük işinin təşkili: iqtisadi və hüquqi əsaslar / Əliyev E.Ə., Əliyev V.İ., Gülmalıyev Ü.S.   Bakı: «Kooperasiya»  nəşriyyatı,  2015,  816 səh. ;
 • Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinin Kommentariyası / Müəlliflər kollektivi: Fəxrəddin Nağıyev, Abduləli Abdullayev, Etibar Əliyev və b. Bakı: “Qanun”  nəşriyyatı ,  2015, 1016 səh. 


Proqramlar


 • Beynəlxalq nəqliyyat hüququ fənninin tədris proqramı / Əliyev Ə.İ., Əliyev E.Ə., Əliyeva F.E.  Bakı: «Tİ-MEDİA»  şirkətinin mətbəəsi, 2008, 44 səh. ;
 • Nəqliyyat hüququ fənninin tədris proqramı / Əliyev Ə.İ., Əliyev E.Ə., Əliyeva F.E.  Bakı: «UniPrint» nəşriyyat-poliqrafiya müəssisəsi, 2012, 76 səh. ;
 • Beynəlxalq iqtisadi hüquq fənninin tədris proqramı / Sadıqov Ə.İ., Əliyev E.Ə.  Bakı: «UniPrint» nəşriyyat-poliqrafiya müəssisəsi, 2013, 96 səh. ;
 • Avropa hüququ fənninin tədris proqramı / Tərtib edənlər: Əliyev Ə.İ., Əliyev E.Ə, Məhərrəmova M.Y., Hüseynova F.E., Eyvazova S.Ə.  Bakı: «Kooperasiya» nəşriyyatı, 2015, 56 səh.; 
 • Polis hüququ fənninin tədris proqramı /Tərtib edənlər: Əliyev N.T., Əliyev E.Ə. Bakı:    «Günəş-B» nəşriyyat-poliqrafiya müəssisəsi, 2017, 40 səh. ; 
 • Beynəlxalq (publik) hüquq kursunun tədris proqramı / Kollektiv müəlliflər:     Mustafazadə A.İ., Əliyev E.Ə., Əfəndiyev O.F. və Hüseynova F.E. Məsul redaktor - E.Ə.Əliyev. Bakı: «Kooperasiya» nəşriyyatı, 2018, 180 səh. ;
 • İqtisadi hüquq kursunun tədris proqramı / Kollektiv müəlliflər: Əliyev E.Ə.,           Zahidov B.S., İsayev S.Z., Hüseynova F.E., Abbasova M.N. və Tanrıverdiyev T.M. Məsul redaktor - E.Ə.Əliyev. Bakı: «Adiloğlu» nəşriyyatı, 2018, 152 səh. ;
 • Gömrük hüququ fənninin tədris proqramı / Əliyev E.Ə., Novruzov Q.N., Qəmbərov H.D., Hüseynova F.E., Əliyeva Ə.Ə./  Məsul redaktor - Əliyev E.Ə.  Bakı : “Adiloğlu” nəşriyyatı, 2020, 112 səh.