human rights

MÜNDƏRİCAT

DÖVLƏT VƏ HÜQUQ NƏZƏRİYYƏSİ
X.İsmayılov. İSLAM HÜQUQ VƏ MƏDƏNİYYƏTİNİN DİGƏR HÜQUQİ SİSTEM VƏ MƏDƏNİYYƏTLƏRLƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏSİ: TARİX VƏ İNKİŞAF PERSPEKTİVLƏRİ  - 4
 
KONSTİTUSİYA HÜQUQU
К.Гусейнова. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА - 17
İ.Quliyev. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA YERLİ ÖZÜNÜİDARƏETMƏ ORQANLARININ YARANMASI VƏ FƏALİYYƏTİ DEMOKRATİYANIN ƏNƏNƏSİDİR - 29
E.Vəliyev. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA ELEKTRON DÖVLƏT SFERASINDA QANUNVERİCİLİK BAZASININ TƏHLİLİ - 41
 
CİNAYƏT PROSESİ
F.Abbasova. CİNAYƏT MÜHAKİMƏ İCRAATINDA AZADLIQ HÜQUQUNUN MƏHDUDLAŞDIRILMASINA YOL VERİLƏN HALLAR  - 51
 
MÜQAYİSƏLİ HÜQUQ
Ü.A.Düzgün. TÜRK HUKUKU’NDA İLTİBAS SURETİYLE MARKAYA TECAVÜZ -  62
А.Омаров. ПУБЛИЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В УКРАИНЕ - 79
 
BEYNƏLXALQ HÜQUQ
T.Гусейнов. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ КЛИМАТА И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ -  95
А.Салимгерей. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВ КАСПИЙСКОГО РЕГИОНА - 116
A.Xələfli. ATOM ENERJİSI ÜZRƏ BEYNƏLXALQ AGENTLİYİN TEXNİKİ YARDIM SAHƏSİNDƏ FƏALİYYƏTİ - 137
F.Xudiyeva. MÜASİR BEYNƏLXALQ HÜQUQDA GÜC TƏTBİQİ VƏ ÖZÜNÜ MÜDAFİƏ PROBLEMİ - 146 
 

MÜNDƏRİCAT

KONSTİTUSİYA HÜQUQU
  • Mais Əliyev
LAYİQLİ HƏYAT SƏVİYYƏSİ HÜQUQUNUN SOSİAL VƏ HÜQUQİ TƏBİƏTİ: MÜASİR YANAŞMALAR VƏ PERSPEKTİVLƏR  - 4
MÜLKİ HÜQUQ
  • Firdovsi Qasımov
MÜQAVİLƏ AZADLIĞINA DAİR. BU PRİNSİPİN CONTRA PROFERENTEM PRİNSİPİ İLƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏSİ (rus dilində) -. 15
CİNAYƏT HÜQUQU
  • Elsevər Muradov, Həbib Cəfərov, İnqilab Şahbazov
CİNAYƏT-HÜQUQİ QADAĞALARIN NÖVLƏRİ - 25
DİN və HÜQUQ
  • Rafiq Nəcəfquliyev
DİNİ EKSTREMİZMƏ ƏKS-TƏSİRİN İNZİBATİ HÜQUQİ TƏNZİIMLƏMƏ ƏSASLARININ ASPEKTLƏRİ  - 33
BEYNƏLXALQ HÜQUQ
  • Viktor Kamenkov
AVRASİYA İQTİSADI BİRLİYİNDƏ ENERJİ DAŞIYICILARININ HÜQUQİ REJİMİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ (rus dilində) - 43
  • Aysel Hacıyeva
Aİ-NIN İNFORMASİYA HÜQUQU SAHƏSİNDƏ TERMİNOLOGİYASI VƏ İNFORMASİANIN YAYILMASI FORMASI  - 56
  • Xanımana Qafarova
VƏRƏSƏSİZ ƏMLAKIN BEYNƏLXALQ HÜQUQDA HÜQUQİ REJİMİ - 63