human rights

Gulnaz Rzayeva

Gülnaz Aydın qızı Rzayeva 

 

hüquq üzrə fəlsəfə doktoru

Telefon: +994 50 621 31 46

E-mail: Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır.

30 may 1982-ci ildə anadan olmuşdur. Ailəlidir, 2 övladı vardır.

 
   

 

Təhsili, elmi dərəcəsi və elmi adları

•         1999-2005-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində təhsil almış və ali təhsilini Fərqlənmə Diplomu ilə başa vurmuşdur;

•         2014-cü ildə “Yalançı sahibkarlıq cinayətlərinin istintaqının kriminalistik metodikasının bəzi problem məsələləri” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə etmiş və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 13 may 2015-ci il tarixli qərarı ilə hüqüq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdür;

•         2019-cu il 06 fevral tarixindən Hüquq fakültəsi, İnsan hüquqları və informasiya hüququ UNESCO kafedrasının 5614.01- “İnzibati hüquq, maliyyə hüququ, informasiya hüququ” ixtisası üzrə dövlət büdcəsi hesabına elmlər doktoru proqramı üzrə doktorantı kimi tədqiqatını davam etdirir.

 

Əmək fəaliyyəti

•         2005-2015-ci illər ərzində:

•         “Kaspi-El” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətində hüquqşünas vəzifəsində;

•         “Akkord” Şirkətlər Qrupunda ümumi məsələlər üzrə mütəxəssis;

•         “Azərbaycan Respublikasında Dəmir Yolu nəqliyyat sisteminin 2010-2014-cü illərdə inkişafına dair Dövlət Proqramı” əsasında “Dəmir Yolu Ticarətinin və Nəqliyyatının Dəstəklənməsi Layihəsi”nin icrası üzrə konsultasiya və texniki nəzarət fəaliyyətini həyata keçirən KELS konsorsiumun baş hüquqşünası və maliyyə mütəxəssisi vəzifələrində çalışmışdır.

•         2014-cü ildən Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsində müəllim vəzifəsində çalışır.

 

Tədqiqat sahələri

•         İnsan hüquqları;

•         İnformasiya hüququ;

•         Elektron idarəetmə;

•         Turizm hüququ.

 

 

Elmi fəaliyyəti və nailiyyətləri

•         70-ə qədər əsərin, o cümlədən 20-yə yaxın xaricdə çap edilmiş əsərin, 2 dərsliyin, 4 dərs vəsaitinin, 2 monoqrafiyanın və 20-dən çox tədris proqramının müəllifi.

 

Təltifləri

•         08 aprel 2011-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası (ACCA-in birgə əməkdaşlığı ilə) tərəfindən Mühasibat Uçotu üzrə (Beynəlxalq əsaslar) Milli Sertifikatla (C0411070) təltif olunmuşdur;

•         23 dekabr 2011-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası Auditorlar Palatası (ACCA-in birgə əməkdaşlığı ilə) tərəfindən Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartları üzrə Milli Diplomla (D1211062) təltif olunmuşdur.

 

 

Seçilmiş əsərləri

 

Elmi məqalələr (xaricdə çap edilmiş)

•         Понятие и структура методики доследственной проверки по делам о лжепредпринимательстве. // Бизнес в законе, 2012, №3, s.74-79;

•         Структура криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений”. // Оперативник (сыщик), (31) апрель 2012, №2, c. 40-44;

•         Особенности допроса отдельных лиц при расследовании лжепредпринимательства. // Бизнес в законе, 2013, №3, c.52-59;

•         Сотрудничество Азербайджанской Республики с международными организациями в обеспечении социальных функций государства. // Актуальная наука. Международный научный журнал, 2017, № 3, с. 51-58 (həmmüəllifliklə);

•         Constitutional reforms on information and media rights in Azerbaijan. // South Caucasus Law Journal, Constitutional Reforms in South Caucasian Countries, 08/2017, p. 187-194 (həmmüəllifliklə);

•         Some Comments on Juvenile Justice Innovations in Azerbaijan: Implications for Information Law. // South Caucasus Law Journal, Constitutional Reforms in South Caucasian Countries, 09/2018-2019, p. 147-151;

•         Информационное общество и тенденции его развития. // Актуальная наука: Международный научный журнал. Волгоград, 2019, № 1 (18). s. 69-75;

•         Понятие информации, ее социальная, правовая природа и специфические особенности. // Fundacja „Ośrodek Rozwoju Kompetencji Akademickich” AREA NAUKI, Kwartalne międzynarodowe czasopismo naukowe, LUBLIN 2019, s.4-16. (həmmüəllifliklə);

•         Information security: The problem of inviolability personal rights // International Journal Law & Society, Vol. 7, 2018, pp. 5-25. Bu email ünvanı spambotlardan qorunur. Onu görmək üçün JavaScripti qoşmaq lazımdır. (həmmüəllifliklə);

•         Digital age, globalization: Ensuring economic rights in the new information society // Law Review of Kyiv University of Law. No. 3, 2019, pp. 115-128. https://chasprava.com.ua/index.php/journal/article/view/66;

•         Organization of information security in e-government as means of information rights protection Legal Journal “Law of Ukraine”. No. 4, 2020, pp. 225-244. e-ISSN 2310-323Х; https://pravoua.com.ua/en/guidelines/ DOI: 10.33498/louu-2020-04-225-244;

•         Protection of human rights violated by cybercrimes in global information society // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, No. 2, 2020, pp. 35-41. DOI: 10.31733/2078-3566-2020-2-35-41; https://visnik.dduvs.in.ua/?page_id=48;

•         Information Security: Theoretical, Legal and Organizational Challenges // Journal of Information Science, 2020, pp. 1–14. https://journals.sagepub.com/loi/JIS?expanded=2020

•         https://doi.org/10.1177/0165551520981813 İmpact Factor 2.410;

•         The impact of new technologies on human rights in the context of the right to be forgotten and the right to privacy // Legal journal «Law of Ukraine, 2021, No. 2, s. 125-149. https://pravoua.com.ua/en/store/pravoukr/pravo_2021_2/pravo_2021_2-s9/;

•         Artificial Intelligence and Personal Data: International and National Framework  // Peace Human Rights Governance Journal, 2021, 5(1), pp. 97-123. DOI: 10.14658/pupj-phrg-2021-1-4; http://phrg.padovauniversitypress.it/2021/1/4 (həmmüəllifliklə);

  

Elmi məqalələr (Respublikada çap edilmiş)

•         Yalançı sahibkarlıq cinayətlərinin istintaqı və qarşısının alınması sahəsində yaranan bəzi təcrübi və hüquqi problemlər haqqında. // Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi Məqalələr Məcmuəsi, 2006, 16-cı buraxılış, s.324-325;

•         Yalançı sahibkarlıq cinayətlərinin kriminalistik xarakteristikasının quruluş elementlərinin qarşılıqlı şəkildə təhlili. // Elmi əsərlər. Elmi-nəzəri jurnal, 2007, No. 2-3(9),  s.289-294;

•         Yalançı sahibkarlıq cinayətlərinin ibtidai araşdırmasının əməliyyat-axtarış təminatı. // Azərbaycan Respublikasında dövlət və hüquq quruculuğunun aktual problemləri. Elmi Məqalələr Məcmuəsi, 2008, 20-ci buraxılış, s.278-282;

•         Cinayətin cinayət-hüquqi xarakteristikasının metodik əhəmiyyəti. // Məhkəmə ekspertizası, kriminalistika və kriminologiyanın aktual məsələləri, 2010, No.52, s.159-165;

•         Yalançı sahibkarlıq cinayətlərinin latentliyini şərtləndirən nəzəri və təcrübi problemlər haqqında // Beynəlxalq hüquq və inteqrasiya problemləri, 2013, № 2, s. 89-93;

•         Yalançı sahibkarlıq cinayətlərinin ibtidai araşdırılması zamanı istintaqın planlaşdırılmasının xüsusiyyətləri. // Elmi əsərlər, Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, 2013, No. 1(20), s. 170-176;

•         İnformasiya sahəsində beynəlxalq və milli hüquqi tənzimetmənin müqayisəli təhlili. // İnformasiya Cəmiyyəti Problemləri jurnalı, 2018, №1, s. 48-56 (həmmüəllifliklə);

•         Yaxşı idarəetmə demokratiyanın əsas təminat vasitəsi kimi. // Polis Akademiyasının Elmi xəbərləri. Bakı, 2018, № 1-2. s. 76-83 (həmmüəllifliklə);

•         Qapalı informasiya və informasiya əldə etmək hüququnun realizəsi // Azərbaycan Hüquq Jurnalı. 2020 (№2), s. 96-105. http://www.ahj.az/en/8-journal/54-2020-2.html;

 

Konfrans materialları (xaricdə çap edilmiş)

•         Особенности допроса отдельных лиц при расследовании лжепредпринимательства. // Правовые проблемы противодействия преступлениям и иным правонарушениям. Материалы Международной научно-практической конференции 26 апреля 2013 года, Сургут, c.175-179;

•         Информационное общество и глобализация: Тенденции развития информационного общества и правовые реформы в Азербайджанской Республике. // Юридическая наука и практика: Поиск правовой гармонии. Сборник материалов конференции «Актуальная юриспруденция», 2017, с. 65-68 (həmmüəllifliklə);

•         Основные тенденции развития информационной сферы: отрасль публичного, или частного права? // Mатериалы VIII Международной научно-практической конференции. Том 1, 2018, Киев, стр.117-121;

•         Information and media rights in the information society: social and legal analysis. // XIV International Scientific and Practical Conference Social and Economic Aspects of Education in Modern Society. // Vol.1, June 25, 2019, Warsaw, p. 41-49 (həmmüəllifliklə);

•         Improving the mechanisms of development and implementation of human rights in the context of the development of the global information society // X International Scientific Conference «Juridical Science Innovative Development in Conditions of Social Modernization», February 28th, 2020, pp. 180-182;

•         Digital divide as an obstacle to the formation of information society // PROCEEDINGS of the 7 th International Conference on CONTROL AND OPTIMIZATION WITH INDUSTRIAL APPLICATIONS. 26-28 August 2020, Volume 1, pp. 107-110 (həmmüəllifliklə);

•         Digital citizen and information security // PROCEEDINGS of the 7 th International Conference on CONTROL AND OPTIMIZATION WITH INDUSTRIAL APPLICATIONS. 26-28 August 2020, Volume 2, pp. 326-329 (həmmüəllifliklə);

•         Information creativity as a right in the digital society // 8th International Conference of PhD Students and Young Researchers – “The future decade of the EU law”. Vilnius university, 2020, s. 180-192. ISBN 978-609-07-0573-5; DOI: 10.15388/OS.LAW.2020.16;

•         Freedom of creativity and information security culture: interrelationships // ХІ Международной научно-практической конференции «Современное право в эпоху социальных изменений», XI International Scientific Conference «Modern law in the era of social transformation», 2021, pp. 119-122. ISBN 978-966-8126-89-5;

 

Konfrans materialları (Respublikada çap edilmiş)

•         Yalançı sahibkarlıq cinayətlərinin istintaqının kriminalistik metodikasının bəzi problem məsələləri. // ”Hüquq elminin aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları, 2007, Bakı, s. 216-218;

•         Cinayət mühakimə icraatında məhkəmə ekspertizasının təyin edilməsinin xüsusiyyətləri. // Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş “Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikasının hüquq elminin və təhsilinin inkişafında rolu” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları, 2015, II cild, s. 148-152;

•         Cinayət təqibi zamanı xüsusi biliklərin tətbiqinin hüquqi əsasları. // Regional cinayətkarlığın kriminoloji tədqiqinin aktual problemləri. IV Beynəlxalq elmi-praktik konfrans, 2017, s. 203-212;

•         İnformasiya qanunvericiliyinin inkişafının və sistemləşdirilməsinin konseptual əsasları. // Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş “Müasir dövrdə Azərbaycan Respublikasında hüquq elminin və təhsilinin əsas inkişaf tendensiyaları” mövzusunda Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları, 2017, I cild, s. 13-18;

•         İnformasiya hüququnun inkişaf istiqamətləri: Ümumi yoxsa xüsusi hüquq sahəsi? // Professor M.N.Ələsgərovun anadan olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş “Azərbaycanda hüquq elminin müasir inkişaf istiqamətləri və tendensiyaları” mövzusunda Beynəlxalq Elmi-Praktiki Konfransın Materialları. 2018, Bakı, s. 201-204;

•         İqtisadi hüquqların realizəsi mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi qlobal informasiya cəmiyyətinin inkişafı kontekstində. // BDU Hüquq fakültəsinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan Respublikasının Beynəlxalq cəmiyyətə inteqrasiyası  və hüquqi dövlət quruculuğunda hüquq elminin müasir inkişaf tendensiyaları” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfrans.  s.26-34;

•         Yaradıcılıq azadlığının realizəsində informasiya-hüquqi aspektlər: beynəlxalq və konstitusion tənzimetmə // “Dövlət atributlarından Konstitusiyaya” adlı respublika elmi-praktiki konfransının materialları // 12 noyabr 2019-cu il, s. 33-37;

•         Robot yoxsa insan: Süni intellekt sistemlərinin insan hüquqlarına təsir istiqamətləri // Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci ildönümünə həsr olunmuş “Heydər Əliyev və Azərbaycanın inkişaf strategiyası” adlı respublika elmi-praktiki konfransının materialları. 07 may 2021-ci il, s. 48-52;

•         Qloballaşma və rəqəmsallaşma: qlobal vətəndaş və ya elektron vətəndaş // “Müasir dövrdə daxili işlər orqanları üçün kadr hazırlığını həyata keçirən xüsusi təyinatlı ali təhsil müəssisələri: mövcud vəziyyət və perspektivləri” adlı beynəlxalq elmi-praktiki konfrans, 26 may 2021, s. 73-77;

 

Monoqrafiyalar

•         İbtidai araşdırmada alibinin müəyyən edilməsinin prosessual və taktiki xüsusiyyətləri. Bakı: Adiloğlu, 2008, 160 s. (İ.S.Abbasova ilə həmmüəllifliklə).

•         Yalançı sahibkarlıq cinayətlərinin istintaqının taktiki-metodiki xüsusiyyətləri. Bakı: Təknur, 2015, 204 s.

 

Dərslik, dərs vəsaiti, tədris-metodiki vəsaitlər

•         İnformasiya hüququ. Dərslik. Bakı: Nurlar, 2019, 448 səh. (Ə.İ.Əliyev, A.N.İbrahimova, B.A.Məhərrəmov, Ş.S.Məmmədrzalı ilə həmmüəllifliklə);

•         Süni intellekt, insan hüquqları və fərdi məlumatların təhlükəsizliyi. Dərs vəsaiti. Bakı: Nurlar, 2020, 200 s. (h.ü.f.d., dos. A.N.İbrahimova ilə həmmüəllifliklə);

•         İnsan hüquqları, əqli mülkiyyət və informasiya: qarşılıqlı hüquqi əlaqələr. Dərs vəsaiti. Bakı: Nurlar, 2021, 173 s. (h.e.d., prof.Ə.İ.Əliyev, h.ü.f.d., Novruzov Q., h.ü.f.d. Səfərov A.T., Ş.S.Məmmədrzalı ilə həmmüəllifliklə);

•         Məhkəmə ekspertizası. Dərslik. Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirinin 16.10.2018-ci il tarixli F-708 saylı əmri ilə nəşr hüququ verilmişdir. Bakı: Hüquq Yayın evi, 2018, 368 səh. (h.ü.e.d., prof. F.M.Cavadov, h.ü.e.d. K.N.Səlimov, h.ü.f.d. H.Ə.Musayev, h.ü.f.d. İ.S.Abbasova, h.ü.e.d. M.H.Mustafayev, h.ü.f.d. B.M.Əsgərov ilə həmmüəllifliklə);

•         Dindirmə zamanı parakriminalistikanın imkanlarından istifadənin prosessual və taktiki xüsusiyyətləri. Dərs vəsaiti. Bakı: Təknur, 2016, 208 s. (İ.S.Abbasova ilə həmmüəllifliklə).

 

Proqramlar

•         İF-M10666-“İnformasiya cəmiyyəti, hüquq və insan hüquqları” tədris fənninin magistr təhsil pilləsi üçün proqramı. // Azərbaycan və ingilis dillərində. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Dövlət Universitetinin 26 dekabr 2016-cı il tarixli R-116 saylı əmri ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2016, İnsan hüquqları və informasiya hüququ UNESCO kafedrası, 23 səh. (h.ü.e.d., prof.Ə.İ.Əliyevlə həmmüəllifliklə).

•         İPFS-B05-“İnformasiya hüququ” tədris fənninin bakalavr təhsil pilləsi üçün proqramı. // Azərbaycan və ingilis dillərində. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Dövlət Universitetinin 22 noyabr 2017-ci il tarixli R-143 saylı əmri ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2017, İnsan hüquqları və informasiya hüququ UNESCO kafedrası, 30 səh.  (h.ü.e.d., prof.Ə.İ.Əliyev və h.ü.f.d.A.N.İbrahimova ilə həmmüəllifliklə);

•         İF-M10656- “Elektron dövlət” tədris fənninin magistr təhsil pilləsi üçün proqramı. // Azərbaycan və ingilis dillərində. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Dövlət Universitetinin 09 aprel 2018-ci il tarixli R-34 saylı əmri ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2018, İnsan hüquqları və informasiya hüququ UNESCO kafedrası, 24 səh. (h.ü.e.d., prof.Ə.İ.Əliyev ilə həmmüəllifliklə);

•         İF-M11072-“Ekoloji turizm və davamlı inkişaf hüququ”tədris fənninin magistr təhsil pilləsi üçün proqramı. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Dövlət Universitetinin 07 yanvar 2019-cu il tarixli R-02 saylı əmri ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2019, İnsan hüquqları və informasiya hüququ UNESCO kafedrası, 18 səh.;

•         İF-M11026-“Yeni texnologiyalar və sağlamlıq hüququ”tədris fənninin magistr təhsil pilləsi üçün proqramı. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Bakı Dövlət Universitetinin 07 yanvar 2019-cu il tarixli R-02 saylı əmri ilə təsdiq edilmişdir. Bakı, 2019, İnsan hüquqları və informasiya hüququ UNESCO kafedrası, 20 səh.