human rights

MÜNDƏRİCAT

KONSTİTUSİYA HÜQUQU
  • Mais Əliyev
LAYİQLİ HƏYAT SƏVİYYƏSİ HÜQUQUNUN SOSİAL VƏ HÜQUQİ TƏBİƏTİ: MÜASİR YANAŞMALAR VƏ PERSPEKTİVLƏR  - 4
MÜLKİ HÜQUQ
  • Firdovsi Qasımov
MÜQAVİLƏ AZADLIĞINA DAİR. BU PRİNSİPİN CONTRA PROFERENTEM PRİNSİPİ İLƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏSİ (rus dilində) -. 15
CİNAYƏT HÜQUQU
  • Elsevər Muradov, Həbib Cəfərov, İnqilab Şahbazov
CİNAYƏT-HÜQUQİ QADAĞALARIN NÖVLƏRİ - 25
DİN və HÜQUQ
  • Rafiq Nəcəfquliyev
DİNİ EKSTREMİZMƏ ƏKS-TƏSİRİN İNZİBATİ HÜQUQİ TƏNZİIMLƏMƏ ƏSASLARININ ASPEKTLƏRİ  - 33
BEYNƏLXALQ HÜQUQ
  • Viktor Kamenkov
AVRASİYA İQTİSADI BİRLİYİNDƏ ENERJİ DAŞIYICILARININ HÜQUQİ REJİMİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ (rus dilində) - 43
  • Aysel Hacıyeva
Aİ-NIN İNFORMASİYA HÜQUQU SAHƏSİNDƏ TERMİNOLOGİYASI VƏ İNFORMASİANIN YAYILMASI FORMASI  - 56
  • Xanımana Qafarova
VƏRƏSƏSİZ ƏMLAKIN BEYNƏLXALQ HÜQUQDA HÜQUQİ REJİMİ - 63